تدابیری از جنس امید/سیدعلاالدین حیدری 

وحدت و انسجام ملی یکی از ستونهای های بنیادین امنیت ملی هر کشور و نظام سیاسی می باشد .

و اما رکن اصلی دستیابی به وحدت و انسجام ملی وجود همدلی و همگرایی ملی است .

شرط لازم برای رسیدن به همدلی و همگرایی و در نهایت نیل به آرمانهای وحدت و انسجام ملی نگاه یکسان ،برابر و برادرانه به همه اجزای جامعه فارغ از قومیت ، زبان و مذهب است .

مشارکت همه آحاد ملت در ساختن جامعه و ساختارهای سیاسی کشور بستر ساز و مهیا کننده امنیت یک ملت ، کشور و نظام سیاسی است .

هرچه اجزای یک ملت ، در تصمیم سازیها و تصمیم گیریهای کشور دخیل و دارای نقش بیشتری باشند به همان اندازه آینده و فردای آن ملت و نظام سیاسی تضمین خواهد شد.

لذا مشارکت شهروندان ایرانی اهل سنت ، در ساختارهای قدرت و مدیریتهای کلان ، میانی و خرد کشور زمینه ساز همدلی و همگرایی ملی و در نتیجه تقویت کننده امنیت ملی پایدار کشور می باشد .

مشارکت و اعتماد به نیروهای شایسته اهل سنت در واگذاری مسئولیتها و مدیریتها ، می تواند :

🔹مانع نفوذ و تاثیر تبلیغات سوء دشمنان در جامعه اهل سنت گردیده و تلاشها و هجمه های آنها را خنثی نماید .

🔹 بهره وری و استفاده از توان و داشته های علمی و تخصصی نیروهای اهل سنت بعنوان سرمایه های انسانی کشور در مسیر توسعه پایدار ایران اسلامی و جلوگیری از هدررفت این سرمایه ها منطقی و ضروری می باشد

لذا استفاده از شایستگان اهل سنت با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم ، بر نگاه برابر و برادر به این هموطنان، یک الزام و استراتژی ضروری می باشد .

اجرای این سیاستها و قدم گذاشتن در این وادی نیاز به برنامه ریزی هدفمند و دقیقی دارد.

تعیین اهداف  ، سطح بندی و اولویت گذاری سیاستها در این زمینه ، از الزامات امر می باشد . لذا ریل گذاری مناسب ، بر این بستر می تواند قطار آرمانها و امیدها را به سرمنزل مقصود برساند .

اقداماتی مانند انتصاب خانم دکتر سجادی و دکتر پاک سرشت بعنوان معاونین وزرای محترم کشور وتعاون، کار و رفاه اجتماعی را به فال نیک گرفته و ضمن تشکر بابت این دو انتصاب ، برای این دو فرهیخته اهل سنت آرزوی موفقیت و سربلندی داریم .

انتصاباتی از این جنس را مبارک و تدابیری از جنس امید می دانیم که امیدواریم دامنه آنها بیشتر از پیش گسترده گردد .

به اشتراک بگذارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 − هشت =